Program SEMINÁŘE

čtvrtek 2.11.2023 - pouze pro členy KOMISE MD-prohlídky
9:00-10:00   Jednání zkušební komise - účast členů komise je nutná. Na pracovní poradě bude provedena kontrola plnění zápisu z jednání komise, hodnocení činnosti zkušební komise, personální záležitosti, plán činnosti na další období, zhodnocení úrovně provádění hlavních prohlídek předložených při žádostech.
10:00-12:00   PRODLOUŽENÍ: Vyhodnocení žádostí o prodloužení a provedení zkoušky určených žadatelů o prodloužení ve ZK komisích.
     
     
čtvrtek 2.11.2023 - ODBORNÝ SEMINÁŘ MOSTNÍCH INŽENÝRŮ ČR 2023
13:00-13:30   Vystoupení hostů
13:30-13:45   Ing. Jiří Chládek, CSc. – Úvodní slovo, předseda KOMISE MD - prohlídky
     
13:45-15:05   BLOK 1 – Aktuální informace z oblasti prohlídek mostů (pohled z hlediska správců/zadavatelů)
   

Ing. Jiří Klepáč – Výhledový stav v provádění hlavních prohlídek v podmínkách po transformaci ŘSD, výhledy ve financování a zavádění výsledků

Ing. Jan Kůrka, Ph.D. – Obecné požadavky na provádění prohlídek/právní souvislosti

Ing. Petr Milek – Provádění prohlídek z pohledu objednatele - požadavky a očekávání správce, zavádění výsledků do správy a údržby

diskuze

     
15:05-15:20   přestávka
     
15:20-16:40   BLOK 2 – Problematika hodnocení stavu mostu v rámci výkonu HPM/MPM
   

Ing. Tomáš Míčka – Hodnocení stavebního stavu a použitelnosti mostu

Ing. Vladimír Junek – Aplikace výsledků a závěrů diagnostických a patologických průzkumů při hodnocení stavebního stavu mostu

Ing. Michal Drahorád, Ph.D. – Stanovení zatížitelnosti mostu/lávek v rámci HPM/MPM, vliv navrhovaných opatření na hodnotu zatížitelnosti

diskuze

     
16:40-16:55   přestávka
     
16:55-18:10   BLOK 3 – Prohlídky mostů a jejich provádění - Teréní práce, praktické zkušenosti
   

Ing. Martin Herka – Prohlídky mostních provizorií (1. HPM, HPM, MPM) a jejich specifika

Ing. Jan Hromádko – Úspěšnost sanace betonových mostů pozemních komunikací, problematika prohlídek

Ing. Tomáš Míčka, Ing. Igor Suza – Nedostatky v předložených zprávách o vykonaných prohlídkách

diskuze

     
pátek 3. 11. 2023
8:00-9:30   BLOK 4 – Prohlídky mostů a jejich provádění
   

Ing. Jan Kůrka, Ph.D. – Problematika prohlídek při postupném uvádění mostu do provozu při přestavbách vč. řešení opakované 1. HMP u nového mostu

Ing. Řehoř Pavel – Problematika prohlídek konkrétních částí mostu (mostní ložiska, mostní závěry, závěsy, apod.) - Typické poruchy, hodnocení vlivu na stav a zatížitelnost mostu

prof. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. – Problematika prohlídek ocelových mostů - koroze a její vliv na stavební stav

diskuze

     
9:30-10:00   přestávka - uvolnění pokojů
     
10:00-11:20   BLOK 5 – Normy, administrativa, názvosloví, atd. věda, výzkum
   

Ing. Vladislav Vodička – Aktuální stav systémů hospodaření s mosty (CEV, BMS) a výhledové úpravy/využití/aplikace

Ing. Jan Kryštof – Názvosloví mostů a její využití při provádění prohlídek

Ing. Tomáš Míčka – příprava upgrade TP 72 - požadavky na aktualizaci, důsledky pro provádění prohlídek

diskuze

     
11:20-12:40   BLOK 6 – Vyzvané příspěvky, podněty od držitelů Oprávnění
   

Ing. Libor Hlisníkovský – Sanace a izolace mostů a lávek systémy dle EN1504 v praxi.

Ing. Zdeněk Zálešák – Provedení kontrol Interním auditem ŘSD ČR, se zaměřením na prohlídky mostů na jednotlivých Správách ŘSD ČR

Ing. Josef Sláma, CSc. – Předpisy pro mostní objekty pozemních komunikací

Ing. Jan Kryštof – Prohlídkáři někdy zbytečně straší

Ing. Jan Tomek – Výkon HPM, konkrétní most, výzva všem ke stanovení stavebního stavu a použitelnosti

doc. Ing. Jan Tomek, CSc. – Aktualizace Metodického pokynu pro prohlídky mostů a důsledky jejího zavedení pro prohlídkáře, zkoušky apod.

     
13:00-15:00   pokračování - Zkoušky nových žadatelů - Komise I, II, III.