Forma zpracování příspěvku

Adresa a termín pro jejich předání:

DIVYP Brno s.r.o,
doručovací adresa: Hlavní 80, 624 00 Brno
e-mail: seminar@divypbrno.cz

Příspěvky do sborníku prosíme doručit v úpravě dle tohoto textu na výše uvedenou adresu.

Jestliže se Vám příspěvek vrátí, z důvodu, že nemůže být pro svoji velikost doručen, kontaktujte Vašeho správce výpočetní techniky.

Pro zaslání většího souboru než 8 MB využijte protokol FTP. O přístupovou adresu, jméno a heslo požádejte na adrese seminar@divypbrno.cz

Aby bylo možné zajistit řádné a včasné vytištění sborníku prosíme o doručení Vašeho příspěvku v termínu do 14. října 2018 . Rozsah příspěvku byl stanoven na 2- 6 stran formátu A4 včetně foto, graf, tabulka. Editor WORD,velikost písma 12.

Ke každému příspěvku prosíme uvést krátkou anotaci v rozsahu max. 5 řádků.

příklad:

Provádění údržby na mostech
autor : Ing. Josef Neznámý
organizace : Mostní firma s.r.o.
tel.: +420 123 456 789 , e-mail: vas_email@domena.cz

Anotace:

Příspěvek je zaměřen na výčet pracovních činností, které jsou na mostních objektech prováděny v rámci údržby na jednotlivých konstrukčních částí mostů a ve druhé části je příspěvek zaměřen na specifické problémy údržby mostů na městských komunikacích.


Příspěvek začíná názvem a uvedením autora , dále se uvede název firmy a kontaktní adresa včetně tel., faxového a e-mailového spojení. (v případě více autorů prosíme číselně označit). Poté bude následovat krátké shrnutí článku - anotace, a pak již vlastní text článku.

Pokud bude příspěvek obsahovat obrázky, grafy, tabulky, je třeba v textu vynechat prostor s označením čísla a popisu obrázku, grafu, tabulky.


Např:

Obr.1: Konstrukce před sanací

Stejně musí být označen i přiložený obrázek, fotografie, graf a tabulka.


Vzhledem ke konečné velikosti sborníku (A4) je nutné veškeré předlohy grafů a tabulek dodat v dostatečné kvalitě a velikosti písma, taktéž fotografie musí být dostatečně kontrastní, aby je bylo možné reprodukovat.

Stránky příspěvku prosíme očíslovat, aby byla napohled zřejmá návaznost jednotlivých stran textu.

Své příspěvky nám zasílejte prostřednictvím internetu na adresu seminar@divypbrno.cz , případně na CD,DVD v textovém editoru MS Word.

V případě, že článek obsahuje obrázky, grafy, ale i tabulky, prosíme ,aby tyto materiály byly poslány v digitální podobě.


Veškeré Vámi zapůjčené materiály (CD, DVD, fotografie a pod.) Vám budou vráceny, a to do jednoho měsíce po ukončení akce.