Seznam zkušebních otázek


Seznam zkušebních otázek je informativní a slouží k přípravě uchazečů. Znění jednotlivých otázek i členění se při zkoušce může lišit.

I. OKRUH - zkušebních otázek

 

Metodický pokyn

1) Výkon běžných prohlídek

2) Zvyšování odbornosti mostmistra

3) Udělení oprávnění k výkonu běžných prohlídek

ČSN 73 6220 Evidence mostů pozemních komunikací

4) Součásti evidence objektů

5) Orientace a číslování na mostě

6) Mostní archív

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací

7) Druhy prohlídek a termíny běžných prohlídek

8) Termíny hlavních a kontrolních prohlídek

9) Provádění BP

10) První HP

11) Posouzení stavu mostu

12) Záznam o BP

13) Údržba mostů

14) Opravy mostů

15) Provozní údržba

16) Běžná stavební údržba mostů

17) Závady a poruchy na spodní stavbě

18) Závady a poruchy na nosné konstrukci

19) Závady a poruchy na vozovce

20) Mechanizace pro údržbu mostů

21) Vybavení mostmistra pro výkon BMP

TP 72 Diagnostický průzkum mostů PK, 2009, PONTEX

22) Cíl diagnostického průzkumu

ČSN EN 1991-2 (ČSN 73 6203 Zatížení mostů-informativně)

23) Druhy zatížení mostů pozemních komunikací

24) Zatěžovací schémata mostů a lávek

25) Dynamické účinky

Zatížení mostů dle evropských norem (EN):

26) Charakterizujte vodorovná zatížení způsobená dopravou na mostech PKí.

27) Jakým způsobem se dle sestav zatížení kombinují modely LM1 a LM3.

28) Popište zatížení lávek pro chodce.

29) Jakým způsobem jsou pro dopravu na mostech PK zahrnuty dynamické účinky.

ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

30) Zatížitelnost Vn – normální, dopravní značení,

31) Zatížitelnost Vr – výhradní, dopravní značení,

32) Zatížitelnost Ve - výjimečná

TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetono­vých mostů PK, PGP, 2009

33) Náplň a platnost předpisu

34) Klasifikační stupeň I až VII hodnocení závad na ocelových mostech

35) Závady na ocelových mostech

TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, Divyp Brno, 2012

36) Rozdělení propustků

37) Ochrana propustku

38) Zatížení propustků

39) Zatížitelnost propustků

40) Evidence propustků

 

 

II. OKRUH - zkušebních otázek

 

ČSN 73 6200 Mosty - terminologie a třídění

41) Mostní objekt

42) Most

43) Propustek

44) Lávka pro pěší

45) Uložení mostní konstrukce

46) Třídění mostů dle materiálu nosné konstrukce

47) Třídění mostů dle statické funkce mostní konstrukce

48) Třídění mostů dle výškové polohy mostovky

49) Třídění mostů dle průběhu trasy na mostě

Terminologie

50) Vysvětli termín základ

51) Vysvětli termín vnitřní podpěra

52) Vysvětli termín opěra

53) Vysvětli termín mostní křídla

54) Vysvětli termín přechodová deska

55) Vysvětli termín nosná konstrukce

56) Vysvětli termín mostovka

57) Vysvětli termín ložiska

58) Vysvětli termín mostní závěr

59) Vysvětli termín odvodnění mostu

60) Vysvětli termín hydroizolace

61) Vysvětli termín záchytná bezpečnostní zařízení

62) Vysvětli termín zábrany

63) Vysvětli termín revizní zařízení

64) Vysvětli termín cizí zařízení

Mostní list

65) Vysvětli termín délka přemostění

66) Vysvětli termín světlost mostního otvoru

67) Vysvětli termín rozpětí mostního otvoru

68) Vysvětli termín šikmost mostu

69) Vysvětli termín šířka mostu

70) Vysvětli termín volná šířka mostu

71) Monolitický způsob výstavby mostů

72) Prefabrikovaný způsob výstavby mostů

73) Dopravní značení na mostech

74) Dopravní uzavírka

 

Příslušenství mostů:

75) Charakterizujte vozovkové souvrství.

76) Z jakých materiálů se navrhuje kryt vozovky.

77) Popište možné úpravy izolační vrstvy.

78) K čemu slouží ochranná vrstva a čím je tvořena.

79) K čemu se používá a kdy se můžeme u mostů setkat s vyrovnávací vrstvou.

80) Uveďte charakteristické úpravy říms..

81) K čemu slouží a jak se rozdělují záchytné systémy.

82) Charakterizujte základní typy silničních svodidel, jejich provedení popř. uplatnění.

83) Kde se používá a jak je konstruováno zábradlí silničních mostů.

84) Charakterizujte základní prvky odvodnění mostů a odvodňovacího zařízení.

85) Jak se zajišťuje odvodnění povrchu izolace nosné konstrukce mostu.

86) Popište možnosti odvodnění dutin nosné konstrukce mostu.

 

 

III. OKRUH - zkušebních otázek

 

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, změna 1/11

87) Návrh mostních objektů

88) Prostorová úprava na mostě

89) Přístupnost mostu

90) Volná výška nad hladinou

91) Kapacita mostního otvoru

92) Návrhová hladina

93) Návrhový průtok

          94) Nakreslete charakteristická uspořádání mostní římsy s chodníkem a bez chodníku,se          svodidlem a bez svodidla.

95) Graficky zobrazte konstrukční zásady pro mosty pozemních komunikací týkající se nivelety, mostních křídel, úložných prahů a mostního zábradlí.

96) Popište konstrukce kleneb, pro jaká rozpětí a při jakých tloušťkách se užívají mostní klenby.

97) Specifikujte podstatu obloukového působení.

98) Charakterizujte tvar střednice oblouku s ohledem na jeho zatížení.

99) Vyjmenujte hlavní poruchy klenbových mostů.

100) Schéma- znázorněte příčná uspořádání deskových mostů.

101) Schéma- nakreslete výztuž prosté mostní desky.

102) Schéma- znázorněte příčná uspořádání trámových mostů.

103) Charakterizujte nosníkový rošt včetně jeho uplatnění.

104) Jak se liší zavěšená a visutá mostní konstrukce.

105) Jaké typy mostů jsou vhodné pro dálniční nadjezdy.

106) Za jakých okolností je vhodné navrhnout přesypanou konstrukci.

107) Popište řešení dilatační spáry.

 

Spodní stavba:

108) Specifikujte masivní opěry a jejich hlavní části.

109) Popište a nakreslete schéma typů mostních křídel.

110) Popište a nakreslete schéma typů mezilehlých podpěr.

111) Charakterizujte základní typy pilířů, sloupových a stěnových podpěr.

112) Charakterizujte přechodovou oblast za opěrou.

113) Popište možnou úpravu přechodu bez přechodové desky a s přechodovou deskou.

 

Uložení mostů a mostní závěry:

          114) Projektování -úložné prahy

115) Charakterizujte systém uložení mostů a jeho podmínky včetně ložisek.

116) Charakterizujte ocelová mostní ložiska.

117) Jak lze provést uložení pomocí betonových kloubů.

118) Specifikujte elastomerová ložiska včetně jejich návrhu.

119) Charakterizujte uzavřené mostní závěry s nenosným těsnícím prvkem.

120) Charakterizujte uzavřené mostní závěry s nosným těsnícím prvkem.

121) Popište odlišnosti pro otevřené mostní závěry.

122) Charakterizujte elastické mostní závěry.