Seznam zkušebních otázek


Seznam zkušebních otázek je informativní a slouží k přípravě uchazečů. Znění jednotlivých otázek i členění se při zkoušce může lišit.

Oprávnění pro provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Soubor otázek k ústní části odborné zkoušky

Okruh 1: Obecné otázky

 

Číslo

Otázka

Upřesnění

1)

Základní legislativní a technické předpisy pro výkon správy a provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích v ČR

       jakými právními a technickými předpisy (normami) se řídí správa a výkon prohlídek mostů

       základní obsah jednotlivých předpisů a jejich hierarchie (posloupnost závaznosti)

2)

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při provádění mostních prohlídek

       základní předpisy a pravidla při výkonu prohlídek mostů

       výkon prohlídek na komunikacích ve správě ŘSD

       výkon prohlídek mostů přes železniční tratě

       provádění prací ve výškách, v uzavřeném prostoru, práce o samotě, řízení motorového vozidla apod. - jak se zajišťuje soulad s BOZP

3)

Evidence mostních objektů

       co je to evidence mostních objektů

       na základě čeho se evidence vede

       kdo evidenci mostních objektů vede

       co evidence obsahuje

       kdy se upravuje

4)

Prohlídky mostů -

Běžné prohlídky

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo BPM zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       způsobilost k provádění BPM

       intervaly provádění BPM a na čem závisí

       rozsah BPM a hodnocení mostu

       výstup BPM

5)

Způsobilost k provádění jednotlivých druhů prohlídek mostů, zvyšování odbornosti a kontrolní mechanismy

       druhy způsobilosti podle účelu (BPM, HPM, MPM) a k čemu opravňují

       jaké jsou základní předpoklady pro získání způsobilosti a kdo ji uděluje (přiznává)

       zvyšování odbornosti způsobilých osob

       mechanismy kontroly provádění prohlídek mostů.

6)

Prohlídky mostů -

Hlavní prohlídky

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo HPM zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       způsobilost k provádění HPM

       intervaly provádění HPM a na čem závisí

       rozsah HPM a hodnocení mostu

       výstup HPM

7)

Prohlídky mostů -

První hlavní prohlídky

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo 1.HPM zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       nezbytné podklady pro výkon 1.HPM

       způsobilost k provádění 1.HPM

       rozsah 1.HPM a hodnocení mostu

       výstup 1.HPM

8)

Prohlídky mostů -

Mimořádná prohlídka

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo MPM zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       způsobilost k provádění MPM

       rozsah MPM a hodnocení mostu

       stanovení termínu následné prohlídky

       výstup MPM

9)

Prohlídky mostů -

Kontrolní prohlídka

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo KPM zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       intervaly provádění

       způsobilost k provádění KPM

       rozsah KPM

       výstup KPM + opatření

10)

Prohlídky mostů -

Prohlídka podjezdu

       druhy prohlídek mostních objektů a jejich základní obsah (k čemu slouží)

       kdo PP zajišťuje a na základě čeho

       co se jimi zajišťuje a k čemu slouží

       způsobilost k provádění PP

       intervaly provádění

       rozsah PP

       výstup PP + opatření

11)

Údržba mostů a její provádění -

Nestavební údržba

       druhy udržovacích prací

       plánování prací nestavební údržby

       kdo nestavební údržbu zajišťuje

       základní rozsah prací

       kontrola provádění prací údržby

12)

Údržba mostů a její provádění -

Stavební údržba

       druhy udržovacích prací

       plánování prací stavební údržby

       kdo stavební údržbu zajišťuje

       základní rozsah prací

       kontrola provádění prací údržby

13)

Údržba mostů a její provádění -

Opravy a rekonstrukce mostů

       druhy udržovacích prací

       plánování oprav

       kdo opravy zajišťuje

       základní rozsah prací

       kontrola provádění prací

14)

Diagnostický průzkum

 

       co to je a k čemu to slouží

       kdo jej zajišťuje a na základě čeho

       kdo jej může provádět

       typický rozsah v závislosti na druhu konstrukce, uspořádání a poruchách

15)

Mostní objekty - dělení a třídění

       základní typy mostních objektů + jejich specifika

       dělení podle převáděné dopravy, materiálu, konstrukčního systému, statického působení, polohy vozovky apod.

16)

Prostorové uspořádání na mostě

       základní principy uspořádání na mostě

       minimální prostorové uspořádání podle platné normy

       minimální rozměry jednotlivých prvků pro zajištění bezpečnosti provozu

17)

Prostorové uspořádání v podjezdu

       základní principy uspořádání v podjezdu

       minimální prostorové uspořádání podle platné normy

       minimální rozměry jednotlivých prvků pro zajištění bezpečnosti provozu

18)

Zatížitelnost mostů

       druhy zatížitelnosti + co to znamená

       podmínky vyznačení zatížitelnosti na mostě

       na čem zatížitelnost závisí

       jak se zatížitelnost stanovuje a kdo ji stanovuje

19)

Použitelnost mostu

       co je to použitelnost mostu

       jak se použitelnost hodnotí

       kdo použitelnost stanovuje a na základě čeho

       typické závady pro zařazení mostu do jednotlivých kategorií podle použitelnosti

       typická opatření a naléhavost odstranění závady

20)

Stavební stav mostu

       co je to stavební stav mostu

       jak se stavební stav hodnotí

       kdo jej stanovuje a na základě čeho

       typické závady pro zařazení mostu do jednotlivých kategorií podle stavebního stavu

       typická opatření a naléhavost odstranění závady

 

 

Okruh 2: Hlavní a mimořádné prohlídky mostů a jejich provádění

Základní (obecné) body k jednotlivým níže uvedeným otázkám a částem mostů:

-         v rámci zkoušení budou využity fotografie a protokoly z hlavních a mimořádných prohlídek, které byly zaslány jako součást žádosti o vydání Oprávnění

-         v rámci zkoušení budou využity výsledky žadatele z výkonu HPM na vzorovém objektu při zkoušce

-         základní popis a zdůvodnění funkce příslušné části mostu

-         co a jak se na příslušné části v rámci HPM/MPM prohlíží

-         typické poruchy, jejich důvody a závažnost z hlediska spolehlivosti (odolnosti, zatížitelnosti) a použitelnosti mostu (bezpečnosti provozu na mostě a pod ním)

-         možná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu a naléhavost jejich provedení

-         provádění údržby a oprav jednotlivých částí a prvků mostů

 

Číslo

Otázka

Upřesnění

1)

Zemní těleso, přechodová oblast

       svahové kužely, násypy

       přechodové oblasti

       vozovka v přechodové oblasti, včetně přechodových desek

       dlažby

2)

Založení mostů

       typy základů

       rozdíly hlubinné / plošné zakládání

       typické založení pro jednotlivé typy mostů (klenba, rámy apod.)

3)

Spodní stavba mostů

       Opěry - křídla, závěrné zdi, úložné prahy

       Pilíře – dříky, úložné prahy, ochrana pilířů

       Odvodnění spodní stavby

4)

Nosná konstrukce

Ocelové konstrukce

       Základní typy a prvky nosných konstrukcí

       Uspořádání ocelových konstrukcí

       Spojování ocelových konstrukcí

5)

Nosná konstrukce

Betonové konstrukce

       Základní typy a prvky betonových konstrukcí

       Uspořádání betonových konstrukcí

6)

Nosná konstrukce

Ocelobetonové konstrukce

       Základní typy a prvky nosných konstrukcí

       Uspořádání ocelobetonových konstrukcí

       Spojování a spřahování částí konstrukce

7)

Nosná konstrukce

Dřevěné konstrukce

       Základní typy a prvky dřevěných konstrukcí

       Uspořádání dřevěných konstrukcí

       Spojování dřevěných konstrukcí


8)

Nosná konstrukce

Zděné konstrukce

       Základní typy a prvky zděných konstrukcí

       Uspořádání ocelových konstrukcí

       Spojování ocelových konstrukcí

9)

Nosná konstrukce

Atypické konstrukce

       Zavěšené mosty

       Visuté mosty

10)

Uložení nosných konstrukcí

       Funkce mostních ložisek

       Typické uložení pro jednotlivé typy nosných konstrukcí

       Typy ložisek + základní popis

11)

Mostní závěry

       Funkce mostních závěrů

       Typy mostních závěrů

       (Integrované konstrukce)

12)

Záchytný systém na mostě

       typy záchytných systémů

       podmínky použití jednotlivých systémů a požadavky na jejich uspořádání a geometrii

       systém certifikace

13)

Izolace mostů

       izolace nosné konstrukce

       izolace spodní stavby + těsnící vrstva

       druhy izolace

       odvodnění izolace

14)

Vozovka a chodníky na mostě a předpolích

       Druhy vozovky, chodníků

       Těsnění spár

       Odvodnění vozovky a chodníků a jeho principy

15)

Římsy, spáry a zálivky

       Řešení říms

       Druhy spár (pracovní / dilatační)

       Řešení zálivek a těsnění spár

       Minimální nášlapné výšky

16)

Odvodnění mostů

       Základní principy odvodnění mostů

       Způsoby odvodnění mostů

       Údržba odvodňovacích systémů

17)

Dopravní značení

       druhy dopravního značení (vodorovné, svislé)

       vyznačení zatížitelnosti

       vyznačení omezení rozměrů při omezeném průjezdném profilu

18)

PHS, protidotykové zábrany, uzemnění, ukolejnění, ostatní části vybavení

       druhy

       nezbytné umístění na mostních objektech

18)

Cizí zařízení

       Kdo za něj zodpovídá

       Druhy cizího zařízení

       Umístění a upevnění cizího zařízení na mostě

       Údržba cizího zařízení