Organizační pokyny

  Náhradní termín zkoušky v pondělí 28.6.2021 ve 13:00  Poslední náhradní termín ústního zkoušení pro udělení Osvědčení pro účastníky školení, kteří již absolvovali on-line test.
Jestliže jste e-mail s pozvánkou neobdrželi, tak prosím napište na skoleni@divypbrno.cz


  Náhradní termín zkoušky v pátek 21.5.2021 v 9:00  Byl Vám zaslán e-mail pro Náhradní termín on-line testu a následné zkoušení pro udělení Osvědčení
Jestliže jste tento e-mail neobdrželi, tak prosím napište na skoleni@divypbrno.cz

  Náhradní termín zkoušky - 13.5.2021 8:16  Náhradní termín on-line testu a následné zkoušení pro udělení Osvědčení (k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací) proběhne v pátek 21.5.2021 v 9:00. Podrobnosti a možnosti připojení budou zaslány žadatelům na e-mail v pondělí 17.5.2021, který byl uveden v přihlášce.

  Průběh Školení, připojení a zkoušení účastníků - AKTUALIZACE - 15.3.2021  Byly aktualizovány některé body předchozího příspěvku:
- čas na vypracování testu byl prodloužen na 60 minut

  Průběh Školení, připojení a zkoušení účastníků - 14.3.2021   Nová stránka 1

Technické podmínky

Školení a následné zkoušky budou probíhat pomocí Microsoft Teams. Doporučujeme tedy všem uživatelům (účastníci školení, členové komisí, atd.), aby si v dostatečném předstihu tuto aplikaci nainstalovali do svých zařízení. Je možné využívat i webovou aplikaci, ale občas dochází k výpadkům.

Aplikaci můžete získat zde: https://www.microsoft.com/cs-cz/microsoft-teams/download-app

Společnost DIVYP Brno s.r.o. neposkytuje IT poradenství při instalaci výše uvedené aplikace. Tuto činnost si každý účastník školení zajišťuje pomocí vlastního ICT oddělení či správce sítě.

 

Přednášky – čtvrtek 29.4.2021

Přednášky a presentace budou probíhat podle přesně stanoveného programu
(viz: https://divypbrno.cz/menu.php?cla=right-sidebar&nazev=04-skoleni.php&sub=03 )

Dotazy k jednotlivým tématům je možné psát v průběhu přednášky pomocí textového chatu v MS Teams. Otázky a Odpovědi naleznete po zpracování v ucelené podobě na stránce (divypbrno.cz - školení). Vzhledem k velkému počtu účastníků se nepředpokládá odpověď v průběhu presentace.

Pro připojení k přednáškám je možné využít jedno zařízení (počítač, mobil, tablet, atd.) pro více účastníků.

 

Zkoušky – pátek 30.4.2021

Zkoušení VŠECH žadatelů o Osvědčení bude zahájeno v pátek 30.4.2021 přesně v 8:30. Každý účastník musí vykonat zkoušku v požadovaném časovém intervalu na vlastním zařízení (počítač, mobil, tablet, atd.). Kamera u testu není vyžadována.

-          Doba trvání testu je 60 minut a obsahuje 30 zkušebních otázek.

-          Odpovídá se pomocí předefinovaných odpovědí.

-          Některé otázky mohou obsahovat více správných odpovědí.

-          Každá otázka má minimálně jednu správnou odpověď.

-          Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem.

-          Otázka s více správnými odpověďmi je považována za správně zodpovězenou v případě, že byly vybrány všechny správné odpovědi.

-          Maximální počet bodů je 30.

-          Test vyplňuje každý účastník samostatně.

-          V případě, že test nebude vyplněn v požadovaném časovém limitu, je považován za nedostatečný.

Hodnocení testů:

-          0-59,9% žadatel neprospěl

-          60-79.9% žadatel bude po skončení testu absolvovat on-line zkoušení před zkušební komisí. Připojení ke zkušební komisi pomocí odkazu (). Pro on-line zkoušení je vyžadována funkční kamera. Podrobný postup níže.

-          80-100% žadatel prospěl, zkoušku před zkušební komisí neabsolvuje, Oprávnění bude vydáno.

Náhradní termín:

Pro žadatele, kteří nedosáhli požadovaného počtu bodů pro úspěšné splnění nebo se nemohli zúčastnit, bude vypsán náhradní termín, který bude zveřejněn na stránkách www.divypbrno.cz do 7.5.2021. Předpokládaný termín náhradního testu je od 17. do 21.5.2021.

 

On-line zkoušení před zkušební komisí - 60-79.9%:

Seznam účastníků, kteří budou absolvovat 30.4.2021 ústní zkoušku naleznete na adrese: https://divypbrno.cz/menu.php?cla=right-sidebar&nazev=04-skoleni.php&sub=06 , kde bude odkaz pro připojení k přidělené zkušební komisi. Tento seznam bude postupně doplňován po absolvování testu. Účastník, který se v seznamu najde, se připojí pomocí odkazu, který bude vedle jeho jména. Následně bude připojen a bude čekat „v předsálí“, než si ho komise připojí. Zkontrolujte si prosím Vaše přihlášky na školení, zda je správně uvedeno Vaše telefonní číslo, aby bylo možné Vás kontaktovat v případě jakéhokoliv problému. Účastníci, kteří se nepřipojí k ústní zkoušce, budou mít možnost tuto absolvovat v náhradním termínu (viz. výše).

 

Členové zkušebních komisí

Členové zkušebních komisí zasednou ve středu dle Programu pomocí MS Teams.

 

 

 Základní informace - 1.2.2021  
 • • Školení mostmistrů a mostních techniků ČR 2021 se koná online formou webináře.
 • Podrobný popis přípojení k webináři bude zveřejněn nejpozději 7 dní před konáním akce.
 • • Cena akce je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem (včetně DPH).

 • - Cena (platba předem – BEZHOTOVOSTNĚ):
     • Vložné: 3 100,- Kč
     • černobílý sborník +260,- Kč
     • barevný sborník +490,- Kč

 • • Materiály obdrží účastníci před zahájením akce. Daňový doklad obdrží účastníci po provedení bezhotovostní platby na email, který uvedou v přihlášce.
 • • VLOŽNÉ zahrnuje - účastnický a organizační poplatek, přednášky, vydání Osvědčení, DPH.
 • • Přednesení přednášky a její písemné předání k tisku ve sborníku je honorováno. Tlumočení přednášek není zabezpečeno.
 • • V případě neúčasti se vložné nevrací. Sborník a materiály budou zaslány poštou.
 • • Při zrušení účasti do 10-ti dnů před konáním akce vracíme 70 % a do 5-ti dnů 50 % z celkového poplatku za akci (mimo objednané tištěné sborníky). Rozhodující je den doručení.


Organizační zabezpečení:
Z pověření MD ČR vykonává organizační zabezpečení celé akce:
DIVYP Brno s.r.o.
Hlavní 156/80
624 00 Brno

IČO: 15530345     DIČ: CZ15530345  – OR KOS Brno, oddíl C, vložka 829

Web: www.divypbrno.cz
E-mail:skoleni@divypbrno.cz

Organizátor akce: Doc. Ing. Jan Tomek, CSc.
Mobil:799 797 520
Adresa: Hlavní 156/80, 624 00 Brno