Okruhy zkušebních otázek

  I.  OKRUH - zkušebních otázek

Metodický pokyn

                            1) Výkon běžných  prohlídek   

                            2)  Zvyšování odbornosti mostmistra

                            3) Udělení osvědčení k výkonu běžných prohlídek

ČSN 73 6220 Evidence mostů pozemních komunikací

                            4) Součásti evidence objektů

                            5) Orientace a číslování na mostě

                            6) Mostní archív

ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací 

                            7) Druhy prohlídek a termíny běžných prohlídek

                            8) Termíny hlavních a kontrolních prohlídek

                            9) Provádění BP

                            10) První HP

                            11) Posouzení stavu mostu

                            12) Záznam o BP

                            13) Údržba mostů

                            14) Opravy mostů

                            15) provozní údržba

                            16) běžná stavební údržba mostů 

                            17) závady a poruchy na spodní stavbě

                            18) závady a poruchy na nosné konstrukci

                            19) závady a poruchy na vozovce

                            20) mechanizace pro údržbu mostů

                            21) vybavení mostmistra pro výkon BMP

TP 72   Diagnostický průzkum mostů PK, 2009, PONTEX

                            22) Cíl diagnostického průzkumu

ČSN EN 1991-2  (ČSN 73 6203 Zatížení mostů-informativně)

                            23) Druhy zatížení mostů pozemních komunikací

                            24) Zatěžovací schémata mostů a lávek

                            25) Dynamické účinky       

ČSN 73 6222 Zatížitelnost mostů pozemních komunikací

                            26) Zatížitelnost Vn – normální, dopravní značení,

                            27) Zatížitelnost Vr – výhradní, dopravní značení,

                            28) Zatížitelnost Ve - výjimečná

                           

ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů, změna 1/11

                            29) Prostorová úprava na mostě

                            30) Projektování -

31) Projektování -umístění chodníku

32) Projektování -úložné prahy

33) Návrh mostních objektů

34) Přístupnost mostu

                            35) Návrhová hladina

                           

 

II.  OKRUH - zkušebních otázek

ČSN 73 6200 Mosty - terminologie a třídění

 

                           36) Mostní objekt

                            37) Most

                            38) Propustek

                            39) Lávka pro pěší

40) Uložení mostní konstrukce

41) Třídění mostů dle materiálu nosné konstrukce

                            42) Třídění mostů dle statické funkce mostní konstrukce

                            43) Třídění mostů dle výškové polohy mostovky

                            44) Třídění mostů dle průběhu trasy na mostě

Terminologie     45) vysvětli termín základ

                            46) vysvětli termín vnitřní podpěra

                            47) vysvětli termín opěra

                            48) vysvětli termín mostní křídla

                            49) vysvětli termín přechodová deska

                            50) vysvětli termín nosná konstrukce

                            51) vysvětli termín mostovka

                            52) vysvětli termín ložiska

                            53) vysvětli termín mostní závěr

                            54) vysvětli termín odvodnění mostu

                            55) vysvětli termín hydroizolace

                            56) vysvětli termín záchytná bezpečnostní zařízení

                            57) vysvětli termín zábrany

                            58) vysvětli termín revizní zařízení

                            59) vysvětli termín cizí zařízení

 

 

Mostní list

                            60) vysvětli termín délka přemostění

                            61) vysvětli termín světlost mostního otvoru

                            62) vysvětli termín rozpětí mostního otvoru

                            63) vysvětli termín šikmost mostu

                            64) vysvětli termín šířka mostu

                            65) vysvětli termín volná šířka mostu

                            66) Monolitický způsob výstavby mostů

                            67) Prefabrikovaný způsob výstavby mostů

                            68) dopravní značení na mostech

                            69) dopravní uzavírka

 

TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a ocelobetonových mostů PK, PGP, 2009

                            70)    Náplň a platnost předpisu            

                            71)    Závady na ocelových mostech

 

TP 232 Propustky a mosty malých rozpětí, Divyp Brno, 2012

                            72)    Rozdělení propustků

                            73)    Ochrana propustku

                            74)    Zatížení propustků    

                            75)    Zatížitelnost propustků

                            76)    Evidence propustků