Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost DIVYP Brno s.r.o., IČO 15530345, DIČ CZ15530345, se sídlem Hlavní 156/80, 624 00 Brno, vedená u Krajského soudu v Brně, spis. Značka C 829, prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také „údaje“) jsou důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů.

Ochraně osobních údajů věnujeme velkou pozornost. V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje o účastnících Semináře mostních inženýrů ČR (dále jen „Seminář“) a Školení mostmistrů a mostních techniků ČR (dále jen „Školení“) zpracováváme. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

 

1. Osobní údaje a jejich zpracování

 

1.1.      Kategorie osobních údajů

 

Shromažďujeme různé údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

a)    Pokud se účastníte Semináře a Školení, shromažďujeme údaje z přihlášky pro účely identifikace objednavatele služeb, pro vystavení faktury včetně identifikace platby, a to zejména:

-       Jméno, příjmení a titul, případně název Vaší organizace

-       Datum narození

-   Číslo Vám přiděleného Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích

-       IČO a DIČ, pokud objednávku tvoří podnikatelský subjekt

-       Adresu

-       E-mail

-       Telefonní číslo

-       Číslo účtu

b)    Pro účely vystavení potvrzení účasti na Semináři a Školení zpracováváme tato data:

-       Jméno, příjmení a titul

c)    Pro účely vyřízení Vašich žádostí zpracováváme tyto údaje:

-       Jméno, příjmení a titul

-       Datum a místo narození

-       Adresa, telefon, e-mail

-       Název Vaší společnosti

-       Vzdělání (název školy, obor, rok ukončení, číslo vysvědčení) včetně kopie dokladu prokazující vzdělání v oboru

 

 

1.2.      Účely zpracování osobních údajů

 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. Konkrétně sem patří:

a)    Vyřízení těchto žádostí:

-       Žádost o vydání Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

-       Žádost o změnu Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

-       Žádost o vydání Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

-       Žádost o změnu Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

-       Žádost o prodloužení platnosti „Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

b)    Komunikace:

-       Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s Vámi a jejímu individuálnímu přizpůsobování. Můžeme Vás například kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a sdělit Vám aktuální stav Vaší žádosti, objednávky aj.

c)    Zpracování objednávky zboží nebo služeb, objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky nebo e-mailem, případně telefonicky:

-       Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy vzniklé objednávkou u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).

d)    Zasíláme Vám obchodní sdělení o blížících se akcích (pozvánky) a informace o plnění Vašich povinností v rámci objednaných služeb.

-       Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím žádosti o ukončení zasílání.

e)    Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním.

 

 

 

1.3.      Předání osobních údajů třetím stranám

 

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

a) společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky, plnění kupní smlouvy

b) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaných produktů (publikace, razítka)

c) dalším poskytovatelům služeb, třetím stranám, zapojeným do zpracování dat; zejména pro účely prodloužení, udělení a vystavení Oprávnění a Osvědčení k provádění prohlídek mostních objektů na pozemních komunikacích

d) třetím stranám, např. ubytovacímu zařízení pro účely zajištění Vámi objednaného ubytování a stravy v rámci plnění Vaší objednávky

e) veřejným orgánům (např. policie, MD ČR)

 

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

 

 

2. Zabezpečení osobních údajů a doba uchovávání

 

2.1. Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim údajům, či jejich pozměňování.

 

2.2. Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme:

a)    po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky až do doby jejího uskutečnění

b)    po dobu, po kterou je naše společnost DIVYP Brno s.r.o., jakožto správce povinna uchovávat tyto údaje podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené společností jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.

c)    Komunikace se zákazníky, účastníky Seminářů a Školení na dobu neurčitou

V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

 

3. Práva subjektů údajů

 

a) Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.

b) V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení. Můžete dále požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména z hlediska provedení opravy, doplnění, likvidace osobních údajů nebo blokace osobních údajů.

c) Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností (např. vyřízení již podané objednávky) či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

 

 

 

4. Kontaktujte nás

 

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na adrese či telefonním čísle uvedeném v zápatí těchto Zásad.

 

 

Kontakt: DIVYP Brno s.r.o., IČO 15530345, DIČ CZ15530345, se sídlem Hlavní 156/80, 624 00 Brno

Telefon: 776 614 664, 799 797 520, 777 114 060

E-mail: divypbrno@divypbrno.cz, tomek@divypbrno.cz, tomek@divyp.com

 

 

5. Účinnost

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 25. 5. 2018.